++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Douane compliance

Buitenlandse ondernemingen en douane compliance

Wanneer het aankomt op douane compliance in Zwitserland kan niet op voorhand worden aangenomen dat de buitenlandse onderneming op dezelfde wijze wordt behandeld als een Zwitserse onderneming. Verschillende parameters van het douane compliance proces dwingen een buitenlandse onderneming de transacties die Zwitserland betreffen in kaart te brengen. In het bijzonder moet bepaald worden wat nodig is om een evenwicht te vinden tussen de grensformaliteiten en de commerciu00eble voorwaarden die aan de transacties ten grondslag liggen.

VAT plus ondersteunt buitenlandse ondernemingen bij het ontwerpen en implementeren van een compliance strategie voor Zwitsers douanerecht. In plaats van het produceren van berichten is onze focus er op gericht buitenlandse ondernemingen in staat te stellen hun dagelijkse transacties efficiu00ebnt door te voeren en hen van de dienovereenkomstige informatie en tools te voorzien.

u00a0

customs

Compliance vraagstukken

Buitenlandse ondernemingen die bij in-/uitvoer transacties, en die Zwitserland raken, betrokken zijn, hebben een groot belang bij een soepele en efficiu00ebnte afwikkeling van de douane formaliteiten.u00a0 In dat kader zijn onder de regelingen waarbij VAT plus buitenlandse ondernemingen helpt onder meer te noemen:

  • oorsprong van goederem,
  • te declareren waarde voor douane doeleinden,
  • informatie die in de douane aangifte moet worden vermeld,
  • instructies die aan de douane agent moeten worden gegeven,
  • aanpassing van een douane aangifte,
  • Centrale afrekeningsprocedure voor Douane (CAD),
  • verlegging van BTW bij invoer,
  • tijdelijke invoer,
  • ketentransacties.

De cliu00ebnten van VAT plus bestaan uit een brede variatie van buitenlandse ondernemingen die op regelmatige basis goederen importeren in of exporteren uit Zwitserland.

u00a0

u00a0

u00a0

container

Uistel van betaling

De Zwitserse douane biedt ondernemingen die voor BTWu00ad doeleinden geregistreerd zijn de mogelijkheid zich aan te melden voor de Centrale Afrekeningsu00adprocedure voor Douane (CAD).
Deze procedure staat toe dat de betaling van u00adde BTW bij invoer tot maximaal 60 dagen wordt uitgesteld. Om u00adin u00adaanmerking voor de CAD regeling te komen moet ten behoeve van de Zwitserse douane een zekerheid worden gesteld. De hoogte van de zekerheid wordt bepaald op basis van de invoeru00adwaarde gedurende een bepaalde referentieperiode.
De CAD procedure is interessant voor buitenlandse ondernemingen (tevens geregistreerd voor de Zwitserse BTW) die regelmatig importeren, zelfs wanneer alleen in het kader van een project (installatieleveringen). De CAD faciliteit maakt een buitenlandse onderneming meer onafhankelijk van de douane agent.

Douane waarde

De te declareren waarde is u00e9u00e9n van de doorslaggevende parau00admeters voor douanedoeleinden of BTW bij invoer/uitvoer.
Bijvoorbeeld, een buitenlandse onderneming (niet voor Zwitserse BTW doeleinden geregistreerd) die een installatielevering in Zwitseru00adland verricht zal bij invoer een andere waarde moeten declareren dan een buitenlandse onderneming die in Zwitserland voor BTW doeleinden is geregiu00adstreerd zou moeten declareren.
Ketentransacties hebben al snel meer aandacht nodig wanneer het om de douanewaarde gaat.
Aangezien de maatstaf van heffing voor de BTW bij invoer ook de douanerechten omvat, doen buitenlandse ondernemingen eru00ad goed aan te overwegen of hetu00ad de moeite waarde is om biju00ad de documentatie bewijs van ooru00adsprong te voegen en een aanspraak op preferentiu00eble (douane) tariefu00adbehandeling te doen waar datu00ad van toepassing is.

Verlegging invoer BTW

Een buitenlandse onderneming dieu00ad inu00ad verband met invoer/uitvoer jaaru00adlijks een tegoed aan voorbelasting heeft van meer dan CHF 50’000 kan de faciliteit van de verlegging van BTW bij invoer aanvragen.
Verlegging van BTW bij invoer betekent dat in plaats van deu00ad daadwerkelijke heffing, bij grensu00adoverschrijding, door de douane autoriteiten van de invoer BTWu00ad deze BTW bij invoer in deu00ad kwartaalsaangifte zelf wordt gedeclareerd. In de mate waarin de onderneming gerechtigd is om voorbelasting af te trekken wordt de zelf gedeclareerde BTW bij invoer in dezelfde BTW-aangifte als voorbelasting in mindering gebracht.u00a0 Zodoende heeft de regeling van verlegging van BTW bij invoer in die gevallen het voordeel dat de BTW bij invoer niet meer voorgefinancierd moet worden.
De regeling van verlegging vanu00ad BTW bij invoer is ideaal voor buitenlandse ondernemingen dieu00ad Zwitserland als basis voor hun Europees distributiecentrum gebruiken.

Douane controlling

Kenmerkend voor ondernemingen die met douane compliance teu00ad maken hebben is om invoer ofu00ad uitvoer transacties als afgewikkeld te beschouwen vanaf het moment dat de goederen door de douane autoriteiten zijn vrijgegeven.
Echter, vanuit de invalshoek van indirecte belastingen is een dergelijke benadering niet voldoende. Terzake van de invoer of uitvoer afgegeven douane documenten dienen te worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld, vaak gebeurt het dat de importeur vanu00ad de goederen niet juist wordt veru00admeld. Bovendien kunnen deu00ad invoer/uitvoer documenten inu00adstrucu00adties van de douane autou00adriteiten vermelden om, voordat de definitieve documenten worden afgegeven, binnen een bepaalde periode informatie te verstrekken.
Invoer en uitvoer documenten zijn waardepapieren, en moeten daarom dienovereenkomstig worden behandeld, d.w.z. met zorg.

u00a0

u00a0