++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

BTW teruggaaf

Wie heeft recht op BTW teruggaaf?

Buitenlandse ondernemingen, d.w.z. bedrijven met hun plaats van vestiging buiten Zwitserland, die Zwitserse goederen en diensten voor zakelijke doeleinden kopen kunnen de BTW, die zij op deze aankopen hebben betaald, terugkrijgen. Echter, deze mogelijkheid is aan een aantal voorwaarden gebonden.

De regeling voor teruggaaf van BTW aan buitenlandse ondernemingen moet niet verwisseld worden met tax free shopping voor toeristen.

De voorschriften van materieel en formeelrecht die specifiek zien op de BTW teruggaaf zijn opgenomen in de BTW Verordening en de informatie broschure nummer 18.

Voorwaarden voor aanspraak op BTW teruggaaf

Voor een succesvol verzoek om BTW teruggaaf moeten de volgende cumulatieve voorwaarden worden vervuld:

 • de onderneming die de teruggaaf van BTW verzoekt moet de plaats van vestiging of van het filiaal buiten Zwitserland hebben,
 • de onderneming is niet geregistreerd als omzetbelastingplichtige persoon voor binnenlandse prestaties (d.w.z. Zwitserland en Liechtenstein), noch omzetbelastingplichtig volgens de regels voor verplichte BTW registratie,
 • de onderneming verrichtte geen binnenlandse prestaties gedurende de periode waarvoor BTW teruggaaf wordt verzocht,
 • de hoedanigheid van de ondernemer in land waarin de onderneming de plaats van vestiging heeft of het filiaal heeft wordt door middel van een officiële verklaring aangetoond (geldig voor het jaar van teruggaaf/niet ouder dan 1 jaar),
 • de facturen waarvoor de BTW teruggaaf wordt verzocht vervullen de factuurvoorwaarden conform Zwitsers BTW recht, en betreffende het lopende jaar van teruggaaf (d.w.z. het afgelopen kalenderjaar),
 • het land waarin de onderneming is gevestigd of het filiaal heeft erkent reciprociteit (controleer formulier 1224),
 • het BTW teruggaaf verzoek kan één keer per jaar worden ingezonden, en betreft het afgelopen kalenderjaar,
 • het BTW teruggaaf moet worden ingediend binnen 6 maanden nadat het kalenderjaar is afgelopen (d.w.z. de laatste dag van de termijn 30 juni),
 • het bedrag waarvoor teruggaaf wordt verzocht is CHF 500 of meer.

Formele vereisten

 • het BTW verzoek moet worden ingediend met gebruikmaking van de officiu00eble formulieren die door de Zwitserse belastingdienst zijn gepubliceerd, dus formulier 1222 (teruggaaf verzoek) en formulier 1223 (facturenlijst). Gebruik van andere formulieren is niet toegestaan.
 • de buitenlandse onderneming die het BTW teruggaaf verzoek doet moet (verplicht) een vertegenwoordiger met residentie in Zwitserland benoemen. Dat kan een natuurlijke persoon of een juridische entiteit zijn. De volmacht voor de vertegenwoordiging is opgenomen in formulier 1222, en is enkel voor het specifieke teruggaaf verzoek geldig.

Termijn

 • een teruggaaf verzoek moet ingediend worden tussen 1 januari en 30 juni van het jaar dat volgt op de belastingperiode (kalenderjaar) waarvoor BTW teruggaaf wordt verzocht. Dus, een BTW teruggaaf verzoek moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.
 • de termijn kan niet worden verlengd. de datum van de poststempel is doorslaggevend voor het bepalen of de termijn is gehaald.

Reciprociteit

Volgens artikel 152 lid 1 van de Zwitserse BTW Verordening (“MWSTV”) wordt reciprociteit aangenomen indien:

 1. ondernemingen met hun plaats van vestiging in Zwitserland aanspraak hebben op teruggaaf van BTW op uitgaven, terwijl de aanspraak overeenstemt met de aftrek van voorbelasting door locale ondernemingen, d.w.z. ondernemingen met hun plaats van vestiging in het vreemde land;
 2. het betreffende vreemde land heeft geen belasting die vergelijkbaar is met de Zwitserse BTW, of
 3. het betreffende vreemde land heft een belasting die vergelijkbaar is met de Zwitserse BTW, terwijl ondernemingen met hun plaats van vestiging in het vreemde land op dezelfde wijze aan die belasting zijn onderworpen als ondernemingen met hun plaats van vestiging in Zwitserland.

De Zwitserse belastingdient houdt een lijst van landen bij waarin landen zijn opgenomen waarmee Zwitserland verklaringen van reciprociteit heeft uitgewisseld, of waarvoor reciprociteit is goedgekeurd of controleerd is geworden.

Indien een land niet in de lijst is opgenomen en de onderneming die teruggaaf van BTW wenst in dat land is gevestigd, dan heeft die onderneming de mogelijkheid de Zwitserse belastingdienst te bewijzen dat niettemin de voorwaarden voor reciprociteit conform artikel 152 lid 1 Zwitserse BTW Verordening zijn vervuld. Dergelijk bewijs wordt door de Zwitserse belastingdienst geverifieerd wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • de onderneming die het BTW teruggaaf verzoek doet verstrekt een bevestiging door de bevoegde belasting autoriteiten, waarin zij verklaren dat in hun jurisdictie de voorwaarden voor reciprociteit volgens artikel 152 lid 1 Zwitserse BTW Verordening worden vervuld,
 • de hiervoor genoemde verklaring moet verstrekt worden in èèn van de officiële talen van Zwitserland (Duits, Frans, Italiaans) of in het Engels. Anders is aanvullend een notarieel gewaarmerkte vertaling in èèn van de officiële talen van Zwitserland vereist,
 • de verificatie door de Zwitserse belastingdienst eindigt met het resulaat dat het andere land inderdaad reciprociteit verleent. In dat geval wordt het verzoek om teruggaaf van Zwitserse BTW gehonoreerd.

De landlijst 1224 wordt door de Zwitserse belastingdienst na iedere bevestigende verificatie respectievelijk wordt jaarlijks bijgewerkt.

Bewijs van betaling

Uitsluitend de daadwerkelijk betaalde BTW komt voor vergoeding in aanmerking. Op verzoek moet het onderliggende bewijs van betaling aan de Zwitserse belastingdienst verstrekt worden.

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com