++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

BTW registratie Zwitserland

BTW registratieproces in stappen

De procedure voor registratie voor Zwitserse BTW doeleinden is tamelijk ongecompliceerd. Het belangrijkste is dat de buitenlandse onderneming een fiscale vertegenwoordiger moet aanstellen en dat een zekerheid ten behoeve van de Zwitserse belastingdienst gesteld moet worden.
Het registratieproces neemt in de regel ongeveer 3 tot 4 weken (minimum) in beslag, waarbij de duur van dat proces beïnvloed wordt door het tempo waarmee de buitenlandse onderneming de verzochte informatie aan de Zwitserse belastingdienst verstrekt respectievelijk waarmee de noodzakelijke zekerheid ten behoeve van de Zwitserse belastingdienst wordt geregeld.

1) Bepaal de BTW positie

Voordat een buitenlandse onderneming zich daadwerkelijk voor Zwitserse BTW doeleinden registreert zal de actuele Zwitserse BTW positie van de onderneming onderzocht moeten worden. Buitenlandse ondernemingen die bij handelsactiviteiten in Zwitserland betrokken zijn moeten zich afvragen of uit optiek van de Zwitserse BTW de voorwaarden voor verplichte omzetbelastingplicht vervuld zijn, of dat een vrijwillige registratie zin heeft. Dat laatste zou ook overwogen moeten worden door buitenlandse ondernemingen die in het kader van de regeling voor BTW teruggaaf aan buitenlandse ondernemingen geen aanspraak op teruggaaf hebben. Om die reden zou een buitenlandse onderneming, die veronderstelt aanspraak op BTW teruggaaf te hebben, er goed aan doen vòòr het aangaan van transacties de voorwaarden voor BTW teruggaaf te toetsen.

Een buitenlandse onderneming die de omzetgrens (wereldwijde omzet van CHF 100’000) voor verplichte BTW registratie overschrijdt moet binnen 30 dagen om registratie verzoeken. 

Het beoordelen van de Zwitserse BTW positie zou moeten plaatsvinden voordat de buitenlandse onderneming juridische verplichtingen met leveranciers of afnemers aangaat.

2) Het verzoek om BTW registratie

Het formulier voor registratie wordt online ingevuld en verstuurd. In de regel wordt de volgende informatie benodigd:

 • naam/adres/andere contactgegevens van de buitenlandse onderneming die om BTW registratie verzoekt,
 • de begindatum van de BTW registratie,
 • de naam/het adres/de andere contactgegevens van de fiscale vertegenwoordiger,
 • de binnenlandse (Zwitserse) belastbare omzet in het kader waarvan om de BTW registratie wordt verzocht; de omzet wordt in categorieën onderverdeeld, namelijk
  • leveringen van goederen die aan BTW bij invoer onderworpen zijn (d.w.z. die geïmporteerd worden),
  • leveringen van goederen die niet aan BTW bij invoer zijn onderworpen (d.w.z. worden niet geïmporteerd),
  • verrichten van diensten die niet aan de verlegging zijn onderworpen.
 • of een beroep wordt gedaan op een specifieke vereenvoudigingsregeling en/of een forfaitaire regeling. In het normale geval raden wij aan niet voor dergelijke specifieke regelingen te opteren.

Zodra het veroek om registratie verstuurd is geworden, is een kopie voor onmiddellijke download (pdf) beschikbaar. Ook wordt een formulier gegenereerd dat door zowel de buitenlandse onderneming als de fiscale vertegenwoordiger moeten worden ondertekend. Na ondertekening moet dit tweede formulier aan de Zwitserse belastingdienst worden verzonden.

3) Aanvraag geaccepteerd

In de regel informeert de Zwitserse belastingdienst de fiscale vertegenwoordiger binnen 5 à 7 werkdagen of het de aanvraag voor BTW registratie heeft geaccepteerd. In het positieve geval informeert de Zwitserse belastingdienst de fiscale vertegenwoordiger over de hoogte van de zekerheid die de buitenlandse onderneming ten behoeve van de Zwitserse belastingdienst moet verstrekken.
De zekerheid is of een deposito (overmaking per bank) of een bankgarantie die door een Zwitserse bank of een Zwitsers filiaal van de thuisbank van de buitenlandse onderneming.

De brief waarin de Zwitserse belastingdienst mededeelt dat zij het verzoek om BTW registratie hebben aangenomen bevat ook beknopte informatie over enkele van de verplichtingen die van toepassing zijn op buitenlandse ondernemingen die zich voor toepassing van de Zwitserse BTW registreren.

4) Toekenning Zwitserse BTW nummer

Nadat de Zwitserse belastingdienst de ondertekende volmacht en de zekerheid heeft ontvangen wordt het Zwitserse BTW nummer toegekend.

Sinds 2011 is het Zwitserse BTW nummer op het UID nummer (uniek bedrijfsidentificatie nummer) gebaseerd. De structuur van het BTW nummer dat aan de buitenlandse onderneming is toegekend luidt: CHE-123.456.789 MWST.

Zwitserse BTW nummers kunnen online geverifieerd worden.

5) Bevestiging van Zwitserse UID nummer

Apart van het Zwitserse BTW nummer ontvangt de buitenlandse ondernemer (na een paar weken) een brief van het Zwitserse Federale Statistiekbureau waarin het toegekende UID nummer (uniek bedrijfsidentificatie nummer) bevestigd wordt.

De brief bevat ook toegangsinformatie voor het online platvorm waarop de UID informatie is gepubliceerd.

6) Eerste compliance stappen

Wanneer eenmaal het Zwitserse BTW nummer is toegekend geworden kan de buitenlandse onderneming aanvangen met het uireiken van BTW-conforme facturen, d.w.z. facturen met BTW. Uitsluitend ondernemingen aan wie een Zwitsers BTW nummer is toegekend is het toegestaan om Zwitserse BTW in rekening te brengen, of in offerten of aanbiedingen naar de Zwitserse BTW te verwijzen.

Zodoende, zo lang aan de buitenlandse onderneming geen Zwitsers BTW nummer is toegekend geworden is mag die onderneming geen Zwitserse BTW in rekening brengen of daarnaar verwijzen. Zo lang de registratieprocedure nog loopt kan de buitenlandse onderneming alleen maar facturen voor een totaalbedrag uitreiken, zonder dat daarin uitdrukkelijk de Zwitserse BTW wordt vermeld of daarnaar wordt verwezen. Zodra het Zwitserse BTW nummer is toegekend kan de buitenlandse onderneming (alsnog) een BTW conforme factuur uitreiken.

Inzake de factuureisen bepaalt artikel 26 Zwitserse BTW Wet onder meer:

“De factuur moet duidelijk de leverancier, de afnemer en het karakter van de prestatie identificeren en in de regel de volgende elementen bevatten:

 • de naam en het adres van de leverancier zoals hij bij handelstransacties naar buiten toe optreedt, de opmerking dat hij als belastingplichtige persoon is geregistreerd en het nummer waaronder hij in het register van belastingplichtige personen is opgenomen;
 • de naam en het adres van de afnemer zoals deze bij handelstransacties naar buiten toe optreedt;
 • de datum of, in het geval deze van de factuurdatum afwijkt, de periode waarin de prestatie plaatsvindt;
 • het karakter, het voorwerp en de omvang van de prestatie;
 • de vergoeding voor de prestatie;
 • het toepasselijke belastingtarief en het belastingbedrag dat over de vergoeding verschuldigd is; indien de vergoeding inclusief het belastingbedrag is, is specificatie van het toepasselijke belastingtarief voldoende”.

 

Indien de buitenlandse onderneming met terugwerkende kracht is geregistreerd geworden onvangt de onderneming tegelijkertijd met de bevestiging van het BTW nummer één of meer BTW aangifte formulieren, die binnen een termijn moeten worden ingediend die korter is dan de standaard aangifte periode.

 

 

 
register_nl

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com