++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Wijzigingen in Zwitserse omzetbelasting

Nieuwe berekening hoogte van zekerheid
(BTW registratie)

Een buitenlandse onderneming die zich voor toepassing van de Zwitserse BTW registreert moet aan de Zwitserse belastingdienst een zekerheid geven. Deze zekerheid is een bedrag in geld (overmaking per bank) dan wel een bankgarantie die door een Zwitserse bank is afgegeven. De Zwitserse belastingdienst houdt de zekerheid vast zolang de buitenlandse onderneming voor Zwitserse BTW doeleinden is geregistreerd.

Met ingang van 1 augustus 2017 is de berekeningswijze voor het bepalen van de hoogte van de zekerheid gewijzigd.

Vóór augustus 2017 was de hoogte van de zekerheid gebaseerd op het geschatte BTW bedrag dat gedurende de periode van één jaar verschuldigd zou worden. De minimale zekerheid bedroeg CHF 5’000, en de maximale hoogte bedroeg CHF 250’000.

Met ingang van augustus 2017 zal de hoogte van de zekerheid 3% van de geschatte binnenlandse (Zwitserse) omzet bedragen. The minimale zekerheid bedraagt CHF 2’000, en de maximale hoogte zal CHF 250’000 bedragen.

De Zwitserse belastingdienst behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen andere berekeningsmethoden toe te passen.

De nieuwe berekeningsmethode kan niet terugwerkend worden toegepast. Zodoende blijft voor belastingplichtigen die vóór 1 augustus 2017 zijn geregistreerd de hoogte van de zekerheid ongewijzigd.


 

In het kader van de aangepaste Zwitserse BTW Wet zullen verschillende veranderingen met ingang van 1 januari 2018 in werking treden:

Toepasselijke BTW tarieven vanaf 2018

De BTW tarieven (normale tarief en het tarief voor accommodatie/restaurant) worden gewijzigd:

 

Omzetgrens voor Zwitserse BTW plicht: 
relevante omzet voor omzetgrens

Voor buitenlandse ondernemingen die in Zwitserland activiteiten verrichten of gaan verrichten is de belangrijkste verandering van de Zwitserse BTW voorschriften, dat de regels inzake de relevante omzet voor het bepalen of een buitenlandse onderneming zich verplicht voor toepassing van de Zwitserse BTW moet registreren, zich wijzigen. 

Vóór 2018 zou een (buitenlandse) onderneming zich verplicht voor de Zwitserse BTW moeten hebben registreren wanneer de onderneming activiteiten in Zwitserland zou verrichten die aan de Zwitserse omzetbelasting zouden zijn onderworpen, en in dat kader binnen een periode van 12 maanden met die Zwitserse activiteiten een omzet van meer dan CHF 100’000 zou hebben behaald. 

Met ingang van 2018 wordt de relevante omzet voor het vaststellen of de omzetgrens van CHF 100’000 al dan niet is overschreden bepaald door de wereldwijde omzet van de onderneming, en is dus niet langer beperkt tot de omzet behaald met activiteiten in Zwitserland.  Deze wijziging betekent dat praktisch iedere buitenlandse onderneming zich voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting zal moeten registreren vanaf de eerste Zwitserse Frank die het behaald met activiteiten die aan de Zwitserse omzetbelasting zijn onderworpen.  In samenhang daarmee moeten buitenlandse ondernemingen zich bedenken dat het begrip levering van goederen voor toepassing van de Zwitserse BTW kan afwijken van het corresponderende begrip zoals dat in hun eigen nationale BTW systeem van toepassing is. Echter, voor toepassing van de Zwitserse BTW is de Zwitserse terminologie beslissend. Daarnaast moeten buitenlandse ondernemingen zich realiseren dat overeenkomstig de Zwitserse regelgeving ‘verlegging’ enkel in specifieke situaties wordt toegepast, en zeker niet in de mate zoals normaal het geval is in BTW systemen zoals van toepassing in, bijvoorbeeld, de EU lidstaten. De omzetgrens vanaf CHF 100’000, gebaseerd op de wereldwijde omzet, is uitsluitend van belang voor het bepalen of de buitenlandse onderneming (met activiteiten in Zwitserland) zich wel of niet voor toepassing van de Zwitserse BTW moet registreren. De omzetgrens mag niet verward worden met de vraag welke omzet aan de Zwitserse BTW is onderworpen. Namelijk,alleen de activiteiten die aan de Zwitserse BTW zijn onderworpen (‘Zwitserse omzet’) zullen in de Zwitserse BTW aangifte moeten worden gedeclareerd. De zekerheid ten behoeve van de Zwitserse belastingdienst is een percentage (3%) dat berekend wordt op basis van de Zwitserse omzet.

De wijziging moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de Zwitserse economie die worstelt om gelijke pas te houden met buitenlandse concurrenten. De wetswijzigingen hebben uitsluitend het oog op het aanpassen van specifieke regelingen die beweerdelijk concurrentienadelen voor Zwitserse ondernemingen teweegbrengen. De wetswijzigingen laten de talrijke Zwitserse BTW regelingen die discriminerende of vergelijke nadelige effecten voor buitenlandse ondernemingen veroorzaken ongemoeid.

Buitenlandse ondernemingen die diensten aan Zwitserse afnemers verrichten, en waarbij die diensten belastbaar zijn op de plaats waar de afnemer is gevestigd (Zwitserland/Liechtenstein), zullen niet met verplichte omzetbelastingplicht te maken krijgen -ongeacht de hoogte van de omzet die met dergelijke diensten is behaald. De enige uitzondering op die regel is wanneer buitenlandse ondernemingen elektronische diensten of diensten op het gebied van telecommunicatie aan niet belastingplichtige afnemers in Zwitserland verrichten. 

 

BTW bij invoer: de onderworpenheidsverklaring

De faciliteit inzake de zogenaamde onderworpenheidsverklaring wordt in de Zwitserse BTW Wet zelf opgenomen -in plaats van uitsluitend in de uitvoeringsbepalingen. Een onderworpenheidsverklaring is nodig wanneer een onderneming wenst als importeur op te treden in het kader van leveringen van goederen vanuit het buitenland naar Zwitserland. Het gebruiken van de onderworpenheidsverklaring is nodig voor buitenlandse ondernemingen die in Zwitserland als lokale distributeur of detailhandelaar willen optreden, en in dat kader goederen vanuit het buitenland importeren en aansluitend naar afnemers in Zwitserland verzenden. Buitenlandse ondernemingen die van de onderworpenheidsverklaring gebruik maken moet zich van de toepasselijke regels over het hoe en het wanneer toepassen van de verklaring bewust zijn. 

 

Teruggaaf Zwitserse BTW en binnenlandse prestaties

Buitenlandse ondernemingen zonder activiteiten in Zwitserland kunnen alleen dan aanspraak maken op toepassing van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen wanneer zij gedurende de teruggaafperiode geen prestaties in Zwitserland hebben verricht. Vóór 2018 waren slechts een gering aantal binnenlandse prestaties (d.w.z. vrijgestelde transportdiensten of diensten die aan de BTW op verwervingen zijn onderworpen) niet belemmerend voor de aanspraak op teruggaaf. Met ingang van 2018 zal iedere dienstverrichting die van Zwitserse BTW is vrijgesteld geen afbreuk doen aan het recht op teruggaaf van Zwitserse BTW.

 

Levering van elektriciteit vanuit het buitenland

Met ingang van 2018 zal in de Zwitserse BTW Wet zelf de regel zijn opgenomen (en hergeformuleerd) dat buitenlandse ondernemingen die elektriciteit aan belastingplichtige afnemers in Zwitserland leveren voor dergelijke leveringen niet belastingplichtig worden. In plaats daarvan zullen de belastingplichtige afnemers die leveringen aan de BTW op verwervingen moeten onderwerpen. Uitsluitend leveringen van elektriciteit aan niet-belastingplichtige afnemers in Zwitserland kunnen een BTW plicht voor buitenlandse ondernemers teweegbrengen.
De toepassing van de regeling van BTW op verwervingen is een vorm van subsidie, met het oog op het ondersteunen van Zwitserland als marktplaats voor de internationale handel met elektriciteit.

 

Buitenlandse ondernemingen: begin en einde van BTW plicht

De aangepaste Zwitserse BTW Wet bepaalt uitdrukkelijk dat buitenlandse ondernemingen binnenlandse prestaties (in Zwitserland) moeten verrichten indien zij aanspraak willen maken op een BTW registratie. Zonder dergelijke binnenlandse prestaties kan een buitenlandse onderneming Zwitserse voorbelasting uitsluitend via de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemers terughalen. Buitenlandse ondernemingen worden voor de toepassing van de Zwitserse BTW geregistreerd vanaf het moment waarop zij met het verrichten van prestaties beginnen -waarbij in beginsel aan de (eerste) factuurdatum wordt aangeknoopt.
Buitenlandse ondernemingen moeten hun Zwitserse BTW registratie uiterlijk beëindigen aan het einde van het kalenderjaar waarin zij voor het laatst binnenlandse prestaties in Zwitserland hebben verricht.  

 

Opteren voor heffing over vrijgestelde prestaties

Vanaf 2018 bepaalt de Zwitserse BTW Wet dat belastingplichtige personen voor heffing van BTW over vrijgestelde prestaties kunnen opteren door BTW in de factuur voor dergelijke prestaties op te nemen of (nieuw) door BTW voor dergelijke prestaties in de kwartaalaangifte te declareren. Opteren voor belastingheffing kan reeds voor het verrichten van prestaties beginnen, bijvoorbeeld gedurende de startfase. Buitenlandse ondernemingen die overwegen voor de heffing van BTW over vrijgestelde prestaties te opteren doen er goed aan zich tijdig (vooraf) over de toepasselijke voorschriften te informeren.    

 

BTW op verwervingen (‘reverse-charge’)

Een regeling die door buitenlandse ondernemingen vaak verkeerd wordt begrepen is de regeling inzake de BTW op verwervingen. Ofschoon regelmatig betiteld als ‘reverse-charge’ moet de Zwitserse regeling met betrekking tot de omzetbelasting op verwervingen onderscheiden worden van buitenlandse regelingen inzake reverse-charge, waarbij dan typischerwijze de belastingplicht naar de afnemer wordt verlegd. In tegenstelling daarmee is de Zwitserse regeling inzake de omzetbelasting op verwevingen een regeling met een eigen belastingobject en belastingplichtigen. Buitenlandse ondernemingen die betrokken zijn bij transacties die direct of indirect Zwitserland raken doen er voor de Zwitserse BTW goed aan het reverse-charge mechanisme zoals ze dat uit hun eigen BTW systeem kennen te vergeten. In plaats daarvan zouden zij de Zwitserse regelingen en administratieve beleidsregels van de Zwitserse belastingdienst moeten raadplegen.

Vanaf 2018 moeten binnenlandse afnemers in Zwitserland de verwervingen declareren in geval van:

  • diensten die overeenkomstig de hoofdregel hun plaats van prestatie in het Zwitserse belastinggebied hebben, en door ondernemers zijn verricht die hun plaats van vestiging buiten Zwitserland hebben, terwijl zij niet voor toepassing van de Zwitserse BTW zijn geregistreerd. Het voorgaande is niet van toepassing op telecommunicatie diensten of langs elektronische weg verrichte diensten die aan niet belastingplichtige afnemers in Zwitserland zijn verricht. 
  • levering in Zwitserland van onroerende zaken -die niet onderworpen zijn aan BTW bij invoer- door ondernemers die hun plaats van vestiging buiten Zwitserland hebben en die niet voor toepassing van de Zwitserse BTW zijn geregistreerd. Uitgezonderd zijn verhuur en verpachting. Het dient te worden bedacht dat de term ‘levering van onroerende zaken’ voor toepassing van de Zwitserse BTW allerlei soorten van activiteiten in samenhang met bouw- en onderhoudswerkzaamheden van onroerende zaken omvat.
  • levering van elektriciteit via leiding, van gas via verdeelcentra voor aardgas, of van stadwarmte aan belastingplichtige afnemers in Zwitserland door ondernemers met hun plaats van vestiging buiten Zwitserland.

 

 

Vertraging bij BTW afdeling/Zwitserse belastingdienst (sinds zomer)

Kennelijk is de overgang binnen de Zwitserse belastingdienst (BTW afdeling) naar een nieuw IT systeem niet gelopen zoals gepland. Sinds ongeveer juni 2018 heeft de afwikkeling van dossiers door de afdeling BTW onder zeer grote vertraging (oplopend tot maanden) te leiden.

 


 

Afstandsverkopen vanuit het buitenland 
met vrijstelling van BTW bij invoer voor kleine zendingen

Teneinde beweerdelijke concurrentienadelen -die binnenlandse ondernemingen tengevolge van het wezenlijke prijsonderscheid tussen Zwitserland en andere landen zouden leiden- te verminderen, heeft de Zwitserse wetgever een imperatieve omzetbelastingplicht geïntroduceerd voor ondernemingen die goederen importeren met toepassing van de vrijstelling van BTW bij invoer voor kleine zendingen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt in geval van leveringen van goederen vanuit het buitenland de plaats van levering geacht in het Zwitserse binnenland te zijn gelegen indien die leveringen onder de vrijstellingen van BTW bij invoer voor kleine zendingen vallen, en de presterende ondernemer met die leveringen een omzet van jaarlijks meer dan CHF 100’000 behaalt.

Deze toekomstige wijziging herinnert aan een vergelijkbaar initiatief van de Europese Commissie voor het aanpakken van de BTW bij e-commerce.


 

This site is protected by wp-copyrightpro.com