+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Belastingplicht (indirecte belastingen)

Belastbare feiten

Normaal gesproken hebben transacties met goederen of diensten een of meer fiscale gevolgen. Dit is ook het geval onder de Zwitserse wetgeving. Bijgevolg zal een buitenlands bedrijf, dat betrokken is bij transacties die de Zwitserse jurisdictie raken, moeten bepalen welke belastbare feiten voor welke belastingen en in welke fase of fasen van de transactie zich zullen of kunnen voordoen.

Een scala aan belastingen

Belasting op de toegevoegde waarde (btw) mag dan de meest prominente indirecte belasting zijn, het is zeker niet de enige indirecte belasting. Er moet ook rekening worden gehouden met andere heffingen, zoals accijnzen, milieubelastingen of wegenbelasting voor vrachtwagens. In de regel kunnen logistieke dienstverleners of leveranciers deze belastingen doorberekenen aan hun opdrachtgever/klant.

Eigen karakter van nationale belastingen

Ondanks het feit dat Zwitserse indirecte belastingen qua naam, belastbaar object, belastingstructuur of belastingtechniek kunnen lijken op indirecte belastingen die door andere landen worden geheven, betekent dit niet dat buitenlandse bedrijven ervan uit kunnen gaan dat Zwitserse indirecte belastingen op dezelfde manier werken als hun eigen nationale indirecte belastingen.

Buitenlandse bedrijven hanteren vaak verkeerde aannamen over de Zwitserse indirecte belastingen en baseren hun transacties bijgevolg op verkeerde voorstelling van zaken.

mirror drop - indirect tax liability

kwalificeer transacties conform de fiscale terminologie

de beslissende fiscale terminologie is verankerd in de toepasselijke Zwitserse belastingwetgeving - wishful thinking of eigen veronderstellingen moeten worden genegeerd

online shop

verplichte of vrijwillige BTW plicht?

Een buitenlands bedrijf met een online shop die verzendingen aan Zwitserse klanten verricht, moet controleren of het onder de regels voor verplichte Zwitserse BTW registratie valt, of dat om commerciële redenen (optreden als lokale detailhandelaar/distributeur) een vrijwillige BTW registratie moet worden overwogen.#BTW-plicht-voorwaarden

accijnzen

welke goederen zijn aan accijnzen onderworpen?

money

Zwitserland heft accijnzen op minerale olie, tabak, sterke drank en bier. De wetgever probeert de ontwikkelingen bij te houden en past daarom waar nodig het toepassingsgebied, de belastinggrondslag of de tarieven aan. Buitenlandse bedrijven moeten van tevoren op tares.ch controleren welke heffingen bij invoer kunnen worden verwacht.#belastingplicht-voor-accijnzen

vrijwillige BTW registratie

wanneer opteren?

Als Zwitserse klanten de voorkeur geven aan een lokale aankoopervaring en niet willen worden lastiggevallen met grensformaliteiten of invoerbelastingen, zou een buitenlandse verkoper kunnen (moeten) kiezen voor vrijwillige Zwitserse BTW registration.#vrijwillige-BTW-plicht

glazen drankverpakkingen (PDC)

vooraf betaalde afvalbijdrage

De heffing op glazen drankverpakkingen is een vooruitbetaalde afvalbijdrage gebaseerd op het beginsel "de gebruiker betaalt". De PDC-heffing heeft gevolgen voor de grensformaliteiten. Bij invoer zal namelijk informatie zoals de statistische sleutel en de aanvullende heffingssleutel moeten worden vermeld in de douaneaangifte bij invoer. Leveranciers zullen dus hun bedrijfs- en compliance-processen moeten aanpassen aan deze verplichting.#recycling-glazen-drank-verpakkingen

onderaannemers

wat doen met ingekochte prestaties?

Buitenlandse bedrijven die in het kader van hun Zwitserse transacties op onderaannemers een beroep doen, moeten nagaan of deze onderaannemers zelf aan de Zwitserse BTW zijn onderworpen en welke gevolgen dit heeft voor de BTW behandeling aan de grens of in het binnenland.#behandeling-ingekochte-prestaties

bouwwerkzaamheden

is BTW registratie nodig?

Bouwactiviteiten die in Zwitserland worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de Zwitserse BTW en leiden normaal gesproken tot een Zwitserse BTW plicht. Alleen onder specifieke voorwaarden kan een bouwondernemer afzien van een Zwitserse BTW registratie. Niet naleven van deze voorwaarden leidt ertoe dat de bouwer alsnog Zwitserse BTW plichtig wordt.#BTW-op-bouwerkzaamheden

plaats van prestatie

waar is de transactie aan BTW onderworpen?

De vraag of een transactie al dan niet aan de Zwitserse BTW is onderworpen, is een BTW-technische kwestie die wordt bepaald door de BTW-techniek zoals besloten in de Zwitserse BTW regelgeving. Men kan zich niet baseren op buitenlands recht, wishful thinking of eigen percepties bij het bepalen van de plaats van handeling onder de Zwitserse BTW wetgeving.#BTW-op-plaats-prestatie

vluchtige organische verbindingen (VOC's)

heffing op vluchtige organische verbindingen

Vluchtige organische stoffen (VOCs) worden gebruikt voor een breed scala aan activiteiten waarbij oplosmiddelen worden gebruikt, en sommige VOCs zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid of brengen schade toe aan het milieu. De heffing op VOC's is bedoeld als een financiële stimulans om de VOC-uitstoot voortdurend te verminderen. Vanuit economisch oogpunt zouden buitenlandse verkopers de VOC-heffing in hun verkoopprijsberekening moeten opnemen of de heffing zelf moeten dragen.#heffing-op-vluchtige-organische-verbindingen

commissionair

distributiestructuur

text_select_jump_to_end

Regelmatig geven buitenlandse leveranciers er de voorkeur aan om gebruik te maken van de diensten van een lokale / Zwitserse commissionair, in plaats van zelf als lokale distributeur / detailhandelaar op te treden. In dergelijke gevallen moet de buitenlandse principaal zijn bedrijfs- en compliance-processen op orde hebben wanneer hij voor de toepassing van de Zwitserse BTW een commissiestructuur toepast..#commissionair-structuur

brandstof - accijns

binnen drempel of vergunning nodig?

Binnen bepaalde drempelwaarden kunnen buitenlandse bedrijven de brandstof die ze meenemen in de brandstoftank van hun vrachtwagen of andere voertuigen/machines vrij van accijns invoeren. Met name de drempel voor brandstof in tanks van andere voertuigen/machines is zeer beperkt. Als de drempel wordt overschreden, is een invoervergunning nodig. Gezien de last van de administratieve procedure voor het verkrijgen van een vergunning is het beter om de drempel te respecteren en de benodigde brandstof in het Zwitserse binnenland te kopen.#accijns-op-mineraalolie

doorbelasteng

doorbelasten van invloed op karakter van kosten?

De BTW behandeling van doorbelaste kosten of geleverde goederen/diensten is niet alleen een uitdaging, maar ook vaak een bron van misverstanden. Een buitenlands bedrijf dat uitgaven doorrekent -in verband met transacties die de Zwitserse jurisdictie raken- moet de Zwitserse BTW regels inzake de omzetbelastingplicht begrijpen.#karakter-doorbelaste-prestatie

prestaties met 0%

0% BTW, dus geen BTW plicht?

Er kan zelfs een Zwitserse BTW plicht ontstaan wanneer een buitenlandse leverancier alleen belastingvrije leveringen (leveringen tegen nultarief) verricht. De Zwitserse BTW regelgeving voorziet in verschillende belastingvoorwerp of belastingsubject gerelateerde vrijstellingen (0% BTW) - mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.#prestaties-met-nul-tarief

interieurdesign

wanneer met Zwitserse BTW?

roofing

Buitenlandse architecten of bouwplaatsbeheerders die hun diensten verlenen in verband met onroerend goed dat in Zwitserland is gelegen, worden onderworpen aan de Zwitserse BTW. Deze diensten kunnen zowel betrekking hebben op exterieur- en interieurontwerp als op tuinontwerp. Zwitserland, bekend om zijn vele prachtige chalets, is een belangrijke markt voor architectuurontwerp zoals aangeboden door buitenlandse professionals.#BTW-op-interieur-design

wegenbelasting

wanneer is "LSVA" heffing verschuldigd?

toll

Wanneer buitenlandse leveranciers van goederen hun prijsbeleid bepalen voor de verkoop aan Zwitserse klanten, moeten ze zich bewust zijn van het effect van de wegenbelasting voor zware voertuigen. De belasting, die gebaseerd is op gewicht / emissieniveaus / gereden afstand in Zwitserland (en Liechtenstein), is een kostenpost die gekoppeld is aan het transport van goederen. Vanuit economisch oogpunt zouden deze kosten moeten worden doorberekend aan de eindklant(en.#zware-voertuigen-wegen-belasting

digitale diensten

BTW op elektronisch geleverde diensten?

Buitenlandse bedrijven die niet voor de Zwitserse omzetbelasting zijn geregistreerd, kunnen Zwitserse BTW verschuldigd worden wanneer zij langs elektronische weg diensten aan B2C-eindgebruikers leveren.#BTW-op-digitale-diensten

verandering prestaties

wat is het BTW gevolg bij verandering van plannen?

question_exchange

Transacties zijn een afspiegeling van het normale leven en zijn als zodanig ook onderhevig aan feitelijke veranderingen. Wanneer transacties veranderen, rijst de vraag of de BTW behandeling zal worden beïnvloed respectievelijk wat de gevolgen zijn voor het factuurtraject, hoe de aanpassingen moeten worden verwerkt en moeten worden vastgelegd in de boekhouding en BTW aangifte(n). #BTW-na-wijziging-plannen

installatie software

lokale software / IT diensten

install_desktop

De levering van software door middel van het installeren, configureren, testen of bijwerken door fysiek toegang te krijgen tot hardware op een locatie in Zwitserland wordt voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting als een levering van goederen aangemerkt. Over het algemeen zullen dit soort activiteiten leiden tot een Zwitserse BTW plicht. Buitenlandse softwareleveranciers moeten hieraan denken bij het opstellen van offertes, contracten of facturen voor aanbetalingen.#IT-diensten-op-lokatie

onderhoud

werk aan goederen = levering van goederen

home_repair_service

Terwijl andere BTW systemen bepaalde werkzaamheden met betrekking tot goederen kunnen behandelen als een levering van diensten, worden dergelijke werkzaamheden met betrekking tot goederen voor de Zwitserse BTW in de regel als een levering van goederen beschouwd -en door die kwalificatie in principe een Zwitserse BTW plichtveroorzaken. Die belastingplicht niet alleen betrekking op de binnenlandse BTW behandeling, maar kan ook gevolgen hebben voor de BTW behandeling aan de grens.#BTW-bij-werk-aan-goederen