+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Contractvoorwaarden

toegepast door

VAT plus GmbH

Jubiläumsstrasse 18 - 3005 Bern

Zwitserland

Op de levering van professionele diensten door VAT plus GmbH, Zwitserland, zijn de volgende bepalingen van toepassing

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze contractvoowaarden,
 • - "VAT plus GmbH" betekent VAT plus GmbH, Jubiläumsstrasse 18, 3005 Bern, Zwitserland. VAT plus GmbH is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht;
 • - "client" betekent de onderneming die VAT plus GmbH voor een mogelijke opdracht heeft benaderd of aan VAT plus GmbH een opdracht heeft gegeven;
 • - "engagement" betekent een opdracht van de opdrachtgever tot het verlenen van juridische diensten door VAT plus GmbH, in het bijzonder juridisch advies op het gebied van btw, douanerechten, accijnzen, internationaal handelsrecht, zoals geformuleerd en gespecificeerd in de opdrachtbevestiging;
 • - "engagement letter" betekent de schriftelijke overeenkomst die tussen VAT plus GmbH en opdrachtgever wordt gesloten en waarin de specifieke details van de opdracht worden geformuleerd.

Algemeen

Artikel 2

Toepassingsgebied

§ 2.1

Deze contractvoorwaarden gelden voor elk honorariumvoorstel of elke cliëntenopdracht tussen VAT plus GmbH en de cliënt.

§ 2.2

Deze contractvoorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met de cliënt in het kader waarvan derden worden ingeschakeld.

§ 2.3

De contractvoorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing op honorariumvoorstellen of opdrachten zoals vermeld in artikel 1, vierde streepje hierboven.

§ 2.4

Indien een of meerdere bepalingen van deze contractvoorwaarden nietig zijn of nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen van deze contractvoorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zal VAT plus GmbH met de cliënt onderhandelen om de contractvoorwaarden aan te passen. Blijven de onderhandelingen zonder resultaat, dan wordt de opdracht onder de voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst beëindigd.

Opdrachten

Artikel 3

Aanvaarding van opdrachten

§ 3.1

VAT plus GmbH heeft het recht om een verzoek tot het verlenen van een opdracht aan VAT plus GmbH af te wijzen. VAT plus GmbH is niet verplicht de weigeringsgronden te vermelden indien een verzoek tot het verlenen van een opdracht aan VAT plus GmbH door VAT plus GmbH niet wordt gehonoreerd.

§ 3.2

In het kader van de beoordeling van de opdrachtaanvraag van de cliënt zal deze VAT plus GmbH de gevraagde informatie verschaffen die VAT plus GmbH nodig acht om te kunnen beslissen of zij de opdracht kan aanvaarden.

Artikel 4

Opdrachten

§ 4.1

VAT plus GmbH aanvaardt opdrachten onder de voorwaarden vermeld in deze contractvoorwaarden en de voorwaarden vermeld in de opdrachtbevestiging die namens VAT plus GmbH en door de cliënt werd ondertekend. Aanpassingen van of aanvullingen op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging door de cliënt zijn voor VAT plus GmbH niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VAT plus GmbH zijn aanvaard.

§ 4.2

Elke professionele dienst die door VAT plus GmbH geleverd moet worden, is gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van de opdracht kan door een van de juristen van VAT plus GmbH worden uitgevoerd. De opdrachtbevestiging vermeldt de persoon of personen die de opdracht uitvoeren.

§ 4.3

De opdrachtbevestiging belichaamt de overeenkomst van opdracht, en wordt beheerst door deze contractvoorwaarden en de voorwaarden vermeld in de individuele opdrachtbevestiging. Op de overeenkomst van opdracht is het Zwitsers recht van toepassing.

§ 4.4

De overeenkomst van opdracht is naar haar aard niet gericht op een resultaat, maar op het verrichten van diensten.

§ 4.5

Adviesdiensten van VAT plus GmbH worden schriftelijk geleverd, tenzij anders overeengekomen. Onder "schriftelijk" wordt verstaan: schriftelijke brief of e-mail.

Artikel 5

Offerte voor opdracht

§ 5.1

Een offerte die VAT plus GmbH op verzoek van de opdrachtgever uitbrengt, is vrijblijvend.

§ 5.2

De offerte voor een opdracht is geldig voor een periode van 21 dagen, tenzij anders aangegeven. VAT plus GmbH is slechts aan het voorstel gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd.

§ 5.3

Een offerte die een combinatie van diensten omvat, verplicht VAT plus GmbH niet tot het uitvoeren van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven honorarium.

§ 5.4

Een offerte voor een opdracht geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van opdrachten

Artikel 6

Verplichtingen van VAT plus GmbH

Voor de toepassing van deze contractvoorwaarden is VAT plus GmbH verplicht om
 • - de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren;
 • - derden (andere advocatenkantoren of adviesbureaus in Zwitserland of in het buitenland) pas na overleg met en goedkeuring van de cliënt in te schakelen;
 • - de cliënt regelmatig te informeren over de voortgang van de opdracht;
 • - de cliënt regelmatig te informeren over de kosten van de geleverde diensten, met dien verstande dat VAT plus GmbH voor doorlopende opdrachten een facturatie cyclus van twee maal per jaar (juni/december) toepast;
 • - bij de facturering een duidelijke specificatie van de geleverde diensten te overleggen.

Artikel 7

Verplichtingen van de cliënt

§ 7.1

De cliënt is verplicht ervoor te zorgen dat VAT plus GmbH tijdig alle informatie ontvangt die VAT plus GmbH noodzakelijk acht of waarvan de cliënt redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Indien de voor de vervulling van de opdracht noodzakelijke gegevens niet tijdig aan VAT plus GmbH zijn verstrekt, heeft VAT plus GmbH het recht de vervulling van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra tijd of kosten volgens de algemeen geldende tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

§ 7.2

VAT plus GmbH kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is doordat VAT plus GmbH gewerkt heeft op basis van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij VAT plus GmbH op de hoogte had moeten zijn van het genoemde onjuiste of onvolledige karakter van de gegevens. Als "ontwerp" gekenmerkte informatie kan door de cliënt niet worden beschouwd als bindende uitspraken of als basis voor de handelingen van de cliënt.

§ 7.3

Indien VAT plus GmbH en de cliënt zijn overeengekomen dat de opdracht in afzonderlijke stappen wordt uitgevoerd, kan VAT plus GmbH de uitvoering van de volgende stap of stappen opschorten totdat de cliënt de resultaten van de voorafgaande stappen schriftelijk heeft goedgekeurd.

§ 7.4

Cliënt vrijwaart VAT plus GmbH voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke aan de cliënt toerekenbaar is.

Honorarium en onkosten

Artikel 8

§ 8.1

VAT plus GmbH levert haar professionele diensten tegen vergoeding en alleen nadat een opdrachtbevestiging is ondertekend door de cliënt. Honorariumvoorstellen zijn exclusief kosten, tenzij anders vermeld.

§ 8.2

Het honorarium voor de professionele dienstverlening met betrekking tot de opdracht is gebaseerd op een uurtarief. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VAT plus GmbH, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij anders overeengekomen.

§ 8.3

In plaats van tegen een uurtarief kan VAT plus GmbH haar diensten aanbieden tegen een vaste vergoeding.

§ 8.4

De kosten die gemaakt moeten worden namens de cliënt (bijv. reiskosten, expreslevering per koerier) worden afzonderlijk gefactureerd aan de cliënt.

§ 8.5

De kosten van advisering door derden, zoals advocatenkantoren of andere adviesbureaus, die in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld, worden afzonderlijk aan cliënt in rekening gebracht.

§ 8.6

De vergoeding en eventuele kosten zijn exclusief BTW. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht (= toegevoegd).

§ 8.7

Indien de cliënt het nettobedrag van de factuur niet heeft voldaan (§ 9.1 hierna), kan VAT plus op toekomstige facturen een vast bedrag voor bankkosten in rekening brengen.

§ 8.8

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 6 weken zal het honorarium periodiek in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

§ 8.9

VAT plus GmbH is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of bij de opdracht te verwachten hoeveelheid prestaties zodanig onderschat werd, en dit niet te wijten is aan schuld van VAT plus GmbH, en dat in redelijkheid niet van VAT plus GmbH verwacht kan worden de overeengekomen prestaties tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te verrichten.

§ 8.10

VAT plus GmbH stelt de cliënt schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om het honorarium en/of het uurtarief te verhogen. VAT plus GmbH vermeldt de omvang van de verhoging en de datum waarop deze ingaat.

§ 8.11

Nieuwe cliënten kan worden gevraagd een voorschot te betalen.

§ 8.12

VAT plus GmbH zal afzien van het leveren van diensten aan een cliënt die te laat is met het betalen van het verschuldigde honorarium, tenzij de cliënt akkoord gaat met het betalen van voorschotten.

Betalingen

Artikel 9

Betaling

§ 9.1

Betaling dient te geschieden binnen de (op de factuur aangegeven) betalingstermijn die vanaf de factuurdatum begint, op de in de factuur aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Het in de factuur vermelde bedrag dient volledig (netto) te worden voldaan binnen voornoemde termijn. Alle bankkosten (uw bank, onze bank) zijn voor rekening van de cliënt. Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

§ 9.2

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn zoals vermeld onder paragraaf 9.1, dient de cliënt naast het oorspronkelijk gefactureerde bedrag de kosten te betalen die oplopen voor BTW plus GmbH om betaling van het gefactureerde bedrag te verkrijgen, inclusief een maandelijkse toeslag van 1% over het totaal verschuldigde bedrag. Een deel van een maand geldt als een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is tot het moment dat hij het bedrag volledig heeft betaald. De minimale kosten voor ingebrekestelling bedragen CHF 150, exclusief de maandelijkse toeslag van 1%.

§ 9.3

Indien de betaling niet binnen de onder punt 9.1 genoemde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, heeft VAT plus GmbH, nadat de cliënt op de hoogte is gesteld van de vertraagde betaling, het recht om de levering van diensten aan de cliënt op te schorten totdat de volledige betaling van het gefactureerde bedrag, inclusief de onder punt 9.2 genoemde kosten, is ontvangen.

§ 9.4

De cliënt dient VAT plus GmbH binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk op de hoogte te stellen van klachten over de factuur. In zijn schrijven moet de cliënt de redenen van de klachten vermelden.

§ 9.5

In het kader van incassoprocedures of gerechtelijke procedures is VAT plus GmbH gerechtigd de informatie die zij in het kader van de vervulling van de opdracht heeft ontvangen of verzonden, aan derden bekend te maken.

§ 9.6

Na het verstrijken van tien dagen na de aanmaning over de onverschuldigde betaling die naar de cliënt is gestuurd, ontslaat een betaling van de achterstallige factuur of facturen direct aan VAT plus GmbH in plaats van aan het incassobedrijf de cliënt niet van zijn verplichting om de incassokosten te betalen.

§ 9.7

Als VAT plus GmbH een incassoprocedure opstarten voor één factuur, worden alle overige facturen die door ons zijn uitgeschreven aan de klant en die niet zijn betaald onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de betalingstermijn. De incassoprocedure heeft betrekking op alle facturen die niet zijn betaald.

Beëindiging van de opdracht

Artikel 10

Beëindiging door de cliënt

§ 10.1

De cliënt kan de opdracht beëindigen. Op het moment dat VAT plus GmbH van de cliënt te horen heeft gekregen dat deze de opdracht wil beëindigen, eindigt de opdracht. Vanaf dat moment wordt de opdracht geacht te zijn teruggegeven aan de cliënt en zal VAT plus GmbH onmiddellijk afzien van het verlenen van haar diensten met betrekking tot de opdracht. Als datum van beëindiging geldt de dag waarop VAT plus GmbH de mededeling van de beëindiging van de opdracht heeft ontvangen.

§ 10.2

Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de dag waarop de cliënt VAT plus GmbH van de beëindiging van de opdracht in kennis heeft gesteld, moet de cliënt aan VAT plus GmbH instructies geven over de afwikkeling van een onvoltooide opdracht/onvoltooide opdracht. Indien de cliënt binnen de genoemde termijn van vijf werkdagen geen instructies heeft gegeven, gaat VAT plus GmbH ervan uit dat de cliënt zelf voor de afwikkeling van de onvoltooide opdracht(en) zorgt. In dat geval is VAT plus GmbH gerechtigd de documenten met betrekking tot de opdracht te vernietigen.

§ 10.3

De in paragraaf 10.2 genoemde termijn, namelijk de termijn waarbinnen de cliënt VAT plus GmbH moet instrueren hoe om te gaan met een onvoltooide opdracht/onvoltooide opdracht, wordt verkort tot dezelfde dag waarop VAT plus GmbH op de hoogte is gesteld van de beëindiging van de overeenkomst, indien
 • - de cliënt onthoudt zich van een inhoudelijke beantwoording van de beweringen van VAT plus GmbH; een dergelijke beantwoording door de cliënt geldt niet als inhoudelijke beantwoording; de door de cliënt aangevoerde argumenten moeten direct ingaan op de beweringen van VAT plus GmbH en deze kunnen weerleggen;
 • - de cliënt beschuldigingen uit, die op hun beurt door VAT plus GmbH inhoudelijk zijn weerlegd;
 • - de cliënt zich onfatsoenlijk, ongeacht in welke vorm, gedraagt.

§ 10.4

De cliënt betaalt het honorarium dat verschuldigd is tot het moment dat de opdracht aan de cliënt is teruggegeven.

Artikel 11

Beëindiging door VAT plus GmbH

§ 11.1

VAT plus GmbH kan de opdracht beëindigen, in het bijzonder

 • - in geval van te late betaling door de klant van de door VAT plus GmbH opgestelde factuur (facturen) in verband met de opdracht;
 • - met betrekking tot een opdracht voor fiscale vertegenwoordiging: in geval van vertraagde betaling door de cliënt van de Zwitserse btw of de vertraagde indiening van de oorspronkelijke btw-aangifte;
 • - indien de cliënt onjuiste of onvoldoende informatie aan VAT plus GmbH heeft gegeven en de cliënt hiervan op de hoogte was / kon / moest zijn;
 • - indien de cliënt, ondanks de informatie van VAT plus GmbH, niet handelt volgens de instructies van VAT plus GmbH en daardoor mogelijk de BTW niet terugkrijgt of BTW of andere belastingen, zoals douanerechten, moet betalen;
 • - indien de uitvoering van de opdracht in strijd zou zijn met het publiek recht (bijv. onafhankelijke clausules) of professionele normen (bijv. gedragscodes).

§ 11.2

VAT plus GmbH informeert de cliënt schriftelijk over de beëindiging van de opdracht. Onder "schriftelijk" wordt verstaan: op papier (brief) of per e-mail.

§ 11.3

De cliënt dient de bevestiging van de beëindiging van de opdracht door VAT plus GmbH binnen een week na ontvangst van de schriftelijke beëindiging schriftelijk te bevestigen.

Professionle aansprakelijkheid

Artikel 12

Professionele aansprakelijkheid

§ 12.1

De aansprakelijkheid van VAT plus GmbH voor nalatigheid of fouten is beperkt tot het door de cliënt betaalde honorarium.

§ 12.2

Wanneer in het specifieke geval de aansprakelijkheid van VAT plus GmbH wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VAT plus GmbH, mag het uit te keren bedrag niet hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald.

§ 12.3

De beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in paragraaf 12.1 respectievelijk paragraaf 12.2 zijn niet van toepassing in geval van opzet van VAT plus GmbH.

§ 12.4

VAT plus GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheden of fouten van derden die met toestemming van de cliënt bij de opdracht betrokken zijn geweest.

§ 12.5

VAT plus GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdracht door VAT plus GmbH is beëindigd.

Beslechting van geschillen

Artikel 13

Beslechting van conflicten

Geschillen tussen de cliënt en VAT plus GmbH worden voorgelegd aan het gerecht in Bern (Zwitserland).

Toepassing van de contractvoorwaarden

Artikel 14

Toepasselijke contractvoorwaarden

§ 14.1

Deze contractvoorwaarden vervangen de eerdere versies. Op opdrachten zijn de actuele contractvoorwaarden van toepassing.

§ 14.2

De contractvoorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.

§ 14.3

Door de opdrachtbevestiging te ondertekenen, accepteert de cliënt de contractvoorwaarden.

§ 14.4

Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op opdrachten die worden afgesloten door VAT plus GmbH, ook wanneer wordt gehandeld onder de domeinnaam swissvatreclaim.ch, vatplus.info, vatplusgroup.com, of andere vatplus domeinen die in het bezit zijn van VAT plus GmbH.