+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Dienstverlening

Gespecialiseerde juridische ondersteuning

VAT plus GmbH biedt juridisch advies voor specifieke rechtsgebieden aan.

Afhankelijk van de behoeften van klanten kunnen de professionele diensten variëren van algemene informatie, bijvoorbeeld als eerste oriëntatie, tot op maat gemaakte oplossingen.

Waar nodig werken we samen met andere specialisten, advocatenkantoren of consultants. Voor aanverwante diensten die buiten onze kernactiviteiten vallen, zoals vennootschapsrecht (inclusief oprichting) of directe belastingen, kunnen we klanten doorverwijzen naar onze preferente samenwerkingspartners of contactpersonen.

bibliotheek
havenwerkzaamheden

globalisatie / vrije handel

Juridische rechten hebben zelden een absolute status. Dit geldt ook voor de vrijheid van handel in het algemeen of in het kader van handelsovereenkomsten.
Buitenlandse bedrijven zouden hun wettelijke rechten en plichten moeten verkennen om te weten waar ze aan toe zijn.

Douanerecht

Ondanks het feit dat Zwitserland vanaf 2024 de douanerechten voor (de meeste) industriegoederen zal afschaffen, functioneert de douanewetgeving als een trechter, die de douaneautoriteiten in staat stelt toezicht te houden op een breed scala aan regels en deze te handhaven, zelfs als ze een ander karakter hebben dan betrekking hebben op douanerechten.

Buitenlandse bedrijven die betrokken zijn bij transacties met goederen die aanleiding geven tot invoer in, uitvoer uit of doorvoer door Zwitserland, moeten daarom van tevoren van de geldende regels en toepasselijke voorwaarden op de hoogte zijn om vertraging, onnodige kosten of aansprakelijkheid te vermijden.

Zwitserse BTW

Bezien vanuit het perspectief van bedrijfsprocessen zou in het algemeen gesproken, na eenmaal te zijn geïmplementeerd, de BTW een zelflopende belastingroutine moeten zijn.

Veranderingen in de regelgeving, ontwikkelingen in het toegepaste bedrijfsmodel, voortschrijdend inzicht of geschillen zullen die routine echter beïnvloeden en een zekere of mogelijke reden voor aanpassing of heroverweging kunnen zijn.

In overeenstemming met het bovenstaande variëren de diensten die VAT plus op het gebied van de Zwitserse omzetbelasting aanbiedt van het vooraf / achteraf bepalen van de behandeling ten behoeve van de Zwitserse omzetbelasting, de controle van individuele of verschillende transacties (in~/output) voor een of meer perioden, de registratie van de omzetbelasting met of zonder aanvullende licentie(s), tot het onderzoeken van mogelijkheden voor optimalisatie.

Internationaal economisch recht

Grensoverschrijdende handel brengt met zich mee dat men geconfronteerd wordt met regelgeving van verschillende rechtsorden met betrekking tot de regulering van o.a. de handel in goederen of diensten, vrij verkeer, intellectuele eigendomsrechten, investeringen, gegevens, aanbestedingen of staatssteun. Deze regels zijn niet alleen bindend voor de actoren die betrokken zijn bij de handel; ze leggen ook grenzen op aan de bevoegdheden van staten.

VAT plus kan bedrijven helpen bij het identificeren van regels van internationaal economisch recht die relevant zijn voor hun handelstransacties die de Zwitserse jurisdictie raken.

Documentatie

Geen enkel bedrijf kan zonder een geheel van interne regels voor de naleving van wettelijke voorschriften of beheersing van bedrijfsprocessen. Dit geldt ook voor bedrijven die zijn onderworpen aan douanerecht, omzetbelasting of internationaal economisch recht.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, het aantal betrokken afdelingen of personen, de verscheidenheid en complexiteit van de transacties, zal de behoefte aan en het nut van documentatie ten behoeve van de naleving van interne juridische regels en bedrijfsprocessen dwingender of onvermijdelijker zijn.

VAT plus biedt haar cliënten diensten op het gebied van documentatie aan, variërend van het in kaart brengen van transacties tot complexe handleidingen in verschillende formaten (pdf, epub, html5, app).

Iets om over na te denken

bij een focus op het grote geheel blijven niet zelden bepaalde details onopgemerkt

Concept "zelfstandige" arbeider
Het Zwitserse raamwerk van regelgeving met betrekking tot gedetacheerde werknemers is gebaseerd op protectionisme. Daarom wordt de administratieve praktijk met betrekking tot het begrip "zelfstandige arbeider" voortdurend aangepast om de Zwitserse normen van de arbeidsrecht door te drijven.
Grensformaliteiten
Binnenbrengen conform de douanerechtelijke normen impliceert in de regel dat verklaringen moeten worden afgelegd waaraan vervolgens juridische consequenties worden verbonden. Een minimaal inzicht is vereist in welke informatie of documentatie nodig is en zal worden verwerkt, alsmede in welke mate en onder welke voorwaarden deze kan worden aangepast of aangevuld.
Aansprakelijkheid - onderaannemers
Hoofdaannemers die gebruikmaken van de diensten van onderaannemers moeten zich bewust zijn van hun medeaansprakelijkheid voor de naleving van de regels voor gedetacheerde werknemers door onderaannemers. Daarom moeten hoofdaannemers hun contracten aan deze aansprakelijkheid aanpassen.
Concept "levering van goederen"
Wat in het kader van de Zwitserse omzetbelasting als een levering van goederen wordt beschouwd, kan verschillen van de BTW systemen van andere landen. Bijgevolg kan ook wat als een levering van diensten wordt beschouwd, afwijken van het concept levering van diensten zoals dat in andere BTW systemen wordt toegepast. Deze verschillen zijn van invloed op de Zwitserse omzetbelastingplicht.
Technische standaarden
Producten die in andere jurisdicties zijn toegestaan voldoen niet automatisch aan de Zwitserse regelgeving met betrekking tot technische normen. Bovendien moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld lokale aanvullende eisen, verschillen in overgangsperioden en variaties in methoden voor het evalueren van technische normen.
Ketentransacties
Ketentransacties moeten op hun eigen merites worden beoordeeld. Een bedrijf dat betrokken is bij dergelijke transacties moet zich ervan bewust zijn welke delen van de keten relevant zijn voor zijn belastingplicht of de aansprakelijkheid van zijn contractpartij, en wat de invloed daarvan is op zijn fiscale en overige juridische verplichtingen.
Splisting materiaal/arbeid
Buitenlandse bedrijven kunnen hun Zwitserse omzetbelastingplicht niet ontduiken of beperken door een transactie te splitsen in een levering van goederen -waarbij de goederen dan op naam van de Zwitserse afnemer worden ingevoerd- en een afzonderlijke installatie- of montagedienst door of voor rekening van de leverancier of dienstverrichter.
Bestuurlijke post
Correspondentie met een administratief karakter die door Zwitserse autoriteiten, of entiteiten die belast zijn met de handhaving van publiekrechtelijke regels, rechtstreeks aan bedrijven of personen in het buitenland wordt gezonden, vormt normaliter een inbreuk op het internationale recht en het nationale recht van de staat waarin de betreffende bedrijven of personen zich bevinden.
Tijdelijke invoer - huurwaarde
Zodra tijdelijk ingevoerde apparatuur of machines zijn weder uitgevoerd, heffen de Zwitserse douaneautoriteiten BTW bij invoer over de zogenaamde huurwaarde.
Copy-paste
Het is geen goed idee om transportdocumenten van eerdere transporten te kopiëren en opnieuw te gebruiken. Onjuiste transportdocumenten leiden tot vertraging aan de grens en boetes.
Brandstof - invoervergunning
Bij de invoer van brandstof in tanks van machines/voertuigen boven de drempelwaarde is een invoervergunning nodig voordat de machines door de douane kunnen worden vrijgegeven. Dit geldt ook voor tijdelijke invoer.
Buitenland = export -toch?
Of een transactie onderhevig is aan Zwitserse omzetbelasting hangt af van BTW-technische criteria, en niet van alledaags taalgebruik of wishful thinking.